Suomen Bretonikerho ry:n säännöt

(Hyväksytty Tampereella 17.6.2000)

1§   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen bretonikerho ry-Club de l’Epagneul Breton Finland. Lyhenne SBK-CEB Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2§   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on bretoni (l’epagneul breton)-rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen seisovana lintukoirana, ulkomuodon sekä hyvän terveyden ja luonteen ylläpitäminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää valistus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja sekä huvitilaisuuksia ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisilla luvilla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3§   YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

4§   JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Jäseneksi liitytään maksamalla vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus määritellään vuosikokouksessa. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, hänen katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän toimii yhdistyksen tarkoituksen tai hyvien kenneltapojen vastaisesti. Erottamisesta päättää hallitus ja siitä annetaan kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden.

Hallitus voi myös kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden edistämiseksi.

5§   HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään puolet hallituksen läsnäolevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Vuosikokous valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat hallituksen avuksi. Toimikuntien koko on kolme henkilöä ja toimintakausi määritellään toimikuntaa valittaessa. Toimikunnan puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja äänioikeus. Puheenjohtajaksi, hallitukseen tai muuhun luottamustoimeen valittavan henkilön on oltava yhdistyksen jäsen

6§   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.

7§   TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varaedustaja. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

8§   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se Saksanseisoja-lehdessä.

9§   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maalis- kuun loppua. Vuosikokouksessa on puheoikeus kaikilla asiasta kiinnostuneilla, äänioikeus on yhdistyksen jäsenillä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

10§   VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat
4.  Hyväksytään kokouksen esityslista
5.  Esitetään toimintakertomus ja päätetään siitä.
6.  Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto ja päätetään niistä.
7.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8.  Päätetään jäsenmaksun suuruus.
9.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (5 hlöä)
11.  Valitaan toimikunnat ja niiden jäsenet.
12.  Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
14.  Kokouksen päättäminen.

11§  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Mikäli yhdistyksen sääntöjä halutaan muuttaa, voidaan se tehdä yleisessä kokouksessa, mikäli asia on mainittu kokouskutsussa. Sääntöjen muutos astuu voimaan, mikäli sitä on kannattanut vähintään puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

12§  YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, on asian päättämiseksi järjestettävä yleinen kokous. Yhdistyksen lakkauttamisella tulee olla kokouksessa läsnä olevilta jäseniltä 2/3:n kannatus. Yhdistyksen varat käytetään tällöin kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.