Suomen Bretonikerho ry:n säännöt

(Hyväksytty Hämeenlinnassa 29.5.2023)

1§   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen bretonikerho ry. Club de l’Epagneul Breton Finland. Lyhenne SBK-CEB Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2§   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on bretoni (l’epagneul breton)-rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen
seisovana lintukoirana, ulkomuodon sekä hyvän terveyden ja luonteen ylläpitäminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää valistus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia,
näyttelyitä, kokeita, kilpailuja sekä huvitilaisuuksia ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi asianmukaisilla luvilla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan
lahjoituksia.

3§   YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

4§   JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Jäseneksi liitytään ilmoittamalla hallitukselle
halukkuutensa tulla kerhon jäseneksi, jonka jälkeen hallitus hyväksyy tai hylkää anomuksen. Hyväksynnän jälkeen maksetaan jäsenmaksu, jonka suuruus määritellään vuosikokouksessa. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, 6 kuukauden ajan sen erääntymisestä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän toimii yhdistyksen tarkoituksen tai hyvien kenneltapojen vastaisesti. Erottamisesta päättää hallitus ja siitä annetaan kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

Kerhon jäsenenä oleva kasvattaja voi ilmoittaa ja maksaa pennun ostajan kerhon kasvattajajäseneksi  yhden vuoden ajaksi, jonka jäsenmaksu voi olla jäsenen jäsenmaksua pienempi, mikäli pennun ostajan niin haluaa. Jäsenyys muuttuu vuoden jälkeen varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus voi myös kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden edistämiseksi.

5§   HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita tehtävään uudelleen ilman toimiaikarajoitusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen ilman toimiaikarajoitusta. Hallitus voi valita yhdistykselle ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan tai muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään puolet hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat avukseen Puheenjohtajaksi ja hallitukseen valittavan henkilön on oltava yhdistyksen jäsen

6§   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja
yksin.

7§   TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen tilejä tarkastamaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varaedustaja. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminannantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen  toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

8§   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuvat koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen  sekä kerhon nettisivuille.

9§   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Vuosikokouksessa on puheoikeus kaikilla asiasta kiinnostuneilla, äänioikeus on yhdistyksen jäsenillä. Ylimääräinen kokous kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

10§   VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään toimintakertomus ja päätetään siitä.
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Päätetään jäsenen sekä kasvattajajäsenen ilmoittamiensa pentujen ostajien jäsenhinta
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

11§   YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.