Jalostus

Bretonien jalostusneuvonta kuuluu rotujärjestön Saksanseisojakerhon ry:n (SSK) tehtäviin. Jalostusneuvojat valitaan SSK:n vuosikokouksessa kerrallaan kolmivuodeskaudeksi ja osallistuvat SSK:n päätöksentekoon osana jalostustoimikuntaa. Vuodesta 2013 alkaen bretoneilla on kaksi jalostusneuvojaa, kun aiemmin oli vain yksi. He vetävät joka vuosi ennen SSK:n vuosikokousta bretoniharrastajille roturyhmäkokouksen, jossa rodun harrastajat voivat vaikuttaa SSK:ssa tehtäviin, omaa rotua koskeviin päätöksiin.

Jalostusneuvojat auttavat ja opastavat bretonien kasvatusta ja jalostusta koskevissa kysymyksissä. Kasvattajat voivat pyytää jalostusneuvojilta urosehdotuksia tai mielipidettä omista urosvaihtoehdoistaan. On toivottavaa, että jokainen pentuetta suunnitteleva ottaa jalostusneuvojiin yhteyttä ennen astutusta, näin pystytään esim. välttämään sukutaustoiltaan perinnöllisten sairauksien suhteen riskialttiiden koirien parittaminen, ja varmistamaan, että rekisteröintiehdot täyttyvät (PEVISA, kts. alempana).

SSK:n Bretonien jalostusneuvojat:

Urossuositukset
Pentuvälitys
Sanna Rauhamäki
puh. 040 835 2485

rauhamaki.sanna@gmail.com

Urossuositukset
Jalostusrekisteri
Terveysilmoitukset
Päivi Reiman
Vipusentie 10 A, 04230 Kerava
puh. 040 537 1213
paivi.reiman@sci.fi

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on Kennelliiton hyväksymä rotukohtainen jalostussuunnitelma, jonka tarkoitus on antaa tietoa rodun tilanteesta ja ohjata jalostuksesta. Se pitää sisällään PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Jalostuksen tavoiteohjelmaan kannattaa jokaisen kasvattajan tutustua, mutta se on kattava tietopaketti myös muille rodusta kiinnostuneille.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Bretoni on liitetty 1.1.2001 Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA), joka määrittelee rotukohtaisia ehtoja pentujen rekisteröinnille. Ohjelman avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä.

PEVISA:ssa bretonille asetetut rekisteröintiedellytykset (voimassa 31.12.2020 saakka):

  • Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto (1.1.2001 alkaen) ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto (1.1.2006 alkaen). Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C (1.1.2006 alkaen). Lisäksi lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa (1.1.2011 alkaen). Bretonille ei ole määritetty jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Koiran tulee olla vähintään 12 kuukautta lonkkien kuvaushetkellä. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Lisätietoa lonkkakuvauksesta ja lonkkanivelen kasvuhäiriöstä. Lisätietoa silmätutkimuksesta ja perinnöllisistä silmäsairauksista.
  • Suomen Kennelliitto rekisteröi yhdelle bretonille korkeintaan 36 pentua. Viimeinen, rajan ylityksen aiheuttava pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
  • PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä, kuitenkin siten että ulkomaisia uroksia koskee poikkeuslupa joka sallii uroksen käyttämisen kahteen pentueeseen ilman silmätutkimustulosta. (Huom! Poikkeusluvasta huolimatta suositus on että ulkomaisten urosten silmät tutkitaan aina ennen jalostuskäyttöä!) Lisätietoa.
  • Kahden töpöhäntäisenä syntyneen (T-Box-mutaatio) bretonin parittaminen keskenään on kielletty. Luonnontöpön hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Bretonille on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää.

Lisäksi pentuja rekisteröitäessä on huomioitava, että 1.1.2009 jälkeen kaikki koiranpennut on tunnistusmerkittävä ennen rekisteröintiä joko tatuoinnilla tai mikrosirulla.

Terveyskysely

Jalostusneuvojien tehtävänä on seurata rotujen terveystilannetta ja kerätä tietoa perinnöllisistä ja perinnöllisinä pidetyistä sairauksista jalostusta, tilastointia ja geenitutkimusta varten. Terveys ja luonnetietojen keräämistä varten SSK:n nettisivuilla on terveyskyselylomake. Siihen voi vastata koiran omistaja ja kasvattaja. Vastaaminen ei edellytä jäsenyyttä Saksanseisojakerhossa tai Bretonikerhossa.

Tiedot ohjautuvat jalostusneuvojille ja tulevat jalostustoimikunnan käyttöön. 13.8.2017 saakka tiedot on kerätty luottamuksellisina ja julkaistu ainoastaan numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Sitä myöhemmin lomakkeella tehdyt terveysilmoitukset ovat julkisia. Jokaisen koiran tiedot ovat tärkeitä riippumatta siitä onko koira terve, sairas tai jo edesmennyt! Jos koiran tilanteessa tapahtuu muutoksia kyselyn täyttämisen jälkeen, on tärkeää että muutoksista raportoidaan täyttämällä lomakkeen uudelleen.

jalostus_odinvejscassan

Tietolähteitä

Saksanseisojakerhon tietokantasivusto sisältää mannermaisten kanakoirien koe- ja näyttelytulokset arvosteluineen, terveystutkimukset, koirien jalostustusrekisteritiedot, koekalenterin ja tiedot jalostustoimikunnan tiedossa olevista astutuksista ja pentueista. Tietokanta päivittyy pari kertaa vuodessa.

Suomen Kennelliiton Jalotustietojärjestelmä sisältää kaikkien Suomessa rekisteröityjen koirien tiedot ja tulokset, rekisteröidyt pentueet, tuonnit, terveystutkimukset ja siellä voi tehdä monipuolisia hakuja ja tilastoja. Tietokanta päivittyy päivittäin ja tarjoaa ajantasaista tietoa.

Kuvassa uros Odinvejs Cassan